طرز بافت پاپوش مردانه

طرز بافت پاپوش مردانه را در این مطلب یاد بگیرید تا در این روزهای سرد هدیه گرمی ببافید برای ان که دوستش می دارید.

طرز بافت پاپوش مردانه

یکی از بهترین هدیه های عشاق بهم میتونه یه هدیه ای باشه که خودتون درست کرده باشید. طبق گفته های روانشناسان بافتن برای اونکه دوسش دارید میتونه نشوندهنده عشق شما باشه به معشوق. پس در این مطلب طرز بافت پاپوش مردانه  را یاد بگیرید و یک هدیه گرم به عشقتون بدید.

مهارت های لازم برای بافت پاپوش مردانه

    زنجیره
    پایه بلند
    پایه کوتاه


وسایل لازم برای بافت بافت پاپوش پسرانه

    چند عدد کاموا رنگی
    قلاب سایز متوسط (بسته به نوع کاموا)

1- بافت پاپوش پسرانه نیم بوت

روش ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش:

ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزﻩ ای 40 ﻋﺪد زﻧﺠﯿﺮﻩ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ، سپس دور ﺗﺎ دور زﻧﺠﯿﺮﻩ را 6 رج ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺠﯿﺮﻩ را از دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ زﻧﺠﯿﺮﻩ رﺳﯿﺪﯾﺪ داﺧﻞ زﻧﺠﯿﺮﻩ اول و آﺧﺮ را 3 ﻋﺪد ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺣﯿﻦ دور زدن، ﻃﻮل ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻩ ﻋﺮض آن زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بافت رویه پاپوش مردانه:

وﻗﺘﯽ بافت ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ای دور ﺗﺎ دور ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش را ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

رج های ﺑﻌﺪ:

دوباره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ و در ﮐﻞ 5 رج ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای ﻗﻬﻮ ای ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ.

رج های ﺑﻌﺪ:

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﭘﻮش رسیدید، در ﻫﺮ رج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی 5 ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ پاپوش ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ. حال ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

بافت بندینک:

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﭘﻮش داﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺑﻨﺪ روی آن را ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻋﺮض ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪﯾﻨﮏ روی ﭘﺎﭘﻮش را ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻮش وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

طرز بافت پاپوش مردانه با قلابافی

ابتدا رج اول را پنج زنجیره بزنید و بعد از گرد کردن رج اول در داخل حلقه با کمک سه زنجیره بافت را شروع کنید سپس با کمک ۷ پایه بلند به رج اول خاتمه دهید
برای بافت رج دوم با سه زنجیره شروع کنید و در هر یک از دانه ها دو پایه بلند بزنید که باید ۱۴ پایه بلند ببافید. رج بعدی را هم مانند رج قبل ببافید و در هر دانه دو پایه بلند بزنید تا تعداد پایه ها به ۲۸ تا برسد.
تا رج ۱۳ در هر یک از دانه ها یک پایه بلند بزنید. توجه داشته باشید وقتی که پایه ای اضافه نشود در طول بافت پاپوش همانطور که پیش می روید بافت شبیه به کاسه می شود. می توانید بر اساس سایز پا های خود تعداد رج هایی را که به صورت ساده می بافید کاهش و یا افزایش دهید و برای بدست آوردن اندازه دلخواه تان می توانید پاپوش را بپوشید. (طرز بافت پاپوش مردانه )

در این مرحله از بافت پاپوش نوبت به بافتن دو طرف و کف پاپوش می رسد که برای بافت این قسمت ها ۲۰ دانه اول را ببافید و به باقی مانده دانه ها کاری نداشته باشید سپس بافت را برگردانید و با بافت ۳ زنجیره به رج بعدی بروید.
هشت رج بعدی را هم به همین شکل ببافید.
به رج ۲۲ که رسیدید به انتها و ابتدای بافت یک پایه بلند بیفزایید یعنی اول ۳ زنجیره بزنید و دانه اول را با کمک دو پایه بلند شروع کنید سپس هر یک از دانه های بعدی را یک پایه بلند بزنید و در انتها نیز دانه آخر را دو پایه بلند بزنید.
در رچ ۲۳ تا ۲۵ در هر یک از دانه ها یک پایه بلند بزنید. رج ۲۶ را مانند رج ۲۲ یکی اول و یکی در آخر رج اضافه کنید.
در رج ۲۷ و ۲۸ نیز در هر یک از دانه ها یک پایه بلند بزنید.
در این مرحله بافت پاپوش قلاب بافی به اتمام می رسد شما می توانید با توجه به سایز دلخواهتان تعداد رج ها را افزایش و یا کاهش دهید وبعد از بافت کامل پاپوش با کمک نخ و سوزن قسمت انتهایی پاپوش را از داخل بدوزید.
برای تزیین پاپوش نیز می توانید دور تا دور آن را با کمک یک رنگ کاموای دیگر ببافید که در این صورت باید بافت را به صورت یک پایه کوتاه دو زنجیره و دو دانه و بعد یک پایه کوتاه ادامه دهید.
پاپوش های قلاب بافی را می توانید به شکل های مختلف ببافید و با کمک گل های کاموایی و یا گل های قلاب بافی آن ها را به زیبایی تزیین کنید.

آموزش بافت موتیف، طرزبافت پاپوش مردانه :

کلا این موتیف از ۳ رج تشکیل شده است.

شروع بافت: با ۸ زنجیره حلقه درست کنید.

رج اول: با ۳ زنجیره این رج را شروع کنید. سپس یک پایه بلند و ۲ زنجیره و ۴ پایه بلند. ۸ پایه بلند دیگر به فاصله ی۲ زنجیره ببافید، سپس ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند دیگر.

رج دوم: با ۲ زنجیره به این رج بیایید و یک پایه ساده بر روی پایه بلند رج قبلی ببافید. سپس در فاصله های ۲ زنجیره ای رج قبل ، ۴ پایه ساده به فاصله ۲ زنجیره کار کنید. بر روی ۴ پایه بلند رج قبل ، پایه ساده ببافید، دوباره ۴ پایه ساده به فاصله ی ۲ زنجیره و به همین ترتیب ادامه ی کار.

رج سوم: در این رج بعد از ۳ زنجیره ی شروع رج بر روی کلیه پایه های ساده ی رج قبل ، پایه بلند کار کنید و در فاصله های ۲ زنجیره ای رج قبل هم ۶ پایه بلند ببافید.
آموزش بافت نصف موتیف:

این موتیف هم مانند ، موتیف کامل می ماند با این تفاوت که در رج اول به جای ۱۶ پایه بلند به فاصله ی ۲ زنجیره،

۸ پایه بلند به فاصله ی ۲ زنجیره ببافید.

 
برای کف پاپوش می توانید از کفی های آماده در بازار استفاده کنید.

دور تا دور کفی را به اندازه لازم ابتدا با خودکار علامت زده سپس سوراخ کنید و پایه کوتاه کار کنید.

سپس موتیف ها را به کفی وصل کنید. البته اول موتیف ها را بافته و به هم وصل کنید سپس به کفی ببافید.

طرز بافت پاپوش مردانه  نوزادی

وسایل لازم برای بافت پاپوش مردانه نوزادی

کاموا

نخ و سوزن

قلاب شماره ۳٫۵

نشانگر بافت

 طرز بافت پاپوش مردانه 

تعداد مناسبی زنجیره بزنید. این تعداد زنجیره بستگی به اندازه کف پای نوزاد شما دارد. به علاوه ضخامت نوع کاموایی که استفاده می کنید هم در تعداد این زنجیره ها تاثیر دارد.

اما به صورت تقریبی با کاموای متوسط و قلاب شماره ۳٫۵ برای بچه های یک ساله بین ۱۲ تا ۱۵ عدد زنجیره کافی است. اگر کودک شما زیر یک سال دارد و بین ۶ ماه تا ۸ ماه می باشد فکر کنم بین ۶ تا ۸ زنجیره برای بافتن این پاپوش نیاز است.

بهتر است با کاموای خود چند زنجیره را زده و بعد با پای کودک خود اندازه کنید. به این صورت می توانید تشخیص دهید که چه تعداد زنجیره باید ببافید.
حالا باید کار را با بافت پایه ادامه دهید. برای این کار بعد از زدن زنجیره ها، قلاب رو داخل دومین زنجیر از آخر کرده و در همان دانه ۶ پایه بلند ببافید.

بعد از این که این کار را انجام دادید و در یک زنجیره شش پایه بلند بافتید، باید دانه های بعدی را ببافید. حالا در هر زنجیره فقط یک پایه کوتاه ببافید تا انتهای رج.

زمانی که به آخرین زنجیره رج رسیدید، باید در آن زنجیره نیز دوباره شش پایه بلند ببافید. بدین ترتیب رج اول شما تمام می شود.
برای این که رج دوم را شروع کنید، با یک زنجیره کار را ادامه دهید. ابتدا یک زنجیره زده و بافت پایه کوتاه بزنید. اگر به تصویر نگاه کنید، متوجه می شوید که در دو طرف کار حالت گردی به وجود آمده است. در این مرحله برای این که این حالت از بین نرفته و در نهایت کفی پاپوش حالت بیضی به خود بگیرد باید اقداماتی را انجام دهید.

برای حفظ حالت کار در میان ۶ پایه بلندی که در هر دو طرف کار بافتید باید تعداد پایه ها را زیاد کنید. به این معنا که در هر پایه ای که دارید دو پایه کوتاه بزنید. در رج قبل در دو طرف کار شش پایه بلند زدید. حالا روی این شش پایه بلند باید ۱۲ پایه کوتاه بزنید. یعنی در هر پایه بلند دو عدد پایه کوتاه بزنید.

به همین ترتیب ادامه دهید. زمانی که دور کار تمام شد و ۱۲ پایه کوتاه زده شد، بقیه دانه ها را فقط یک پایه کوتاه بزنید.

به همین ترتیب ادامه دهید تا دوباره به سر دیگر کفی برسید. برای این قسمت هم مثل طرف دیگر کفی روی هر شش پایه بلند، ۱ پایه کوتاه بزنید.
برای بافتن رج سوم همانند رج قبل عمل کرده و بافت را ادامه دهید. با این تفاوت که در دو طرف کار به جای این که روی هر پایه، دو پایه اضاف کنید، باید یکی در میان عمل کنید. به این صورت که روی یک پایه، پایه اضافی ببافید و روی یک پایه فقط یک بافت داشته باشید. این کار را ادامه دهید تا دو طرف گردی کار تمام شود. بقیه بافت  را سادا ادامه دهید.

در رج چهارم باز همین مراحل را ادامه دهید. فقط دو پایه در میان عمل کنید. دو پایه را ببافید روی پایه سوم دو بار پایه بزنید. به همین ترتیب ادامه دهید.

در نهایت می بینید که کفی پاپوش مانند تصویر حالت بیضی به خود می گیرد. این کفی برای ادامه کار بسیار مهم است. اگر این مراحل را درست انجام ندهید، بقیه مراحل نیز بالطبع به صورت صحیح پیش نمی رود. پس دقت کنید.
خوب دیگر بافت کفی تمام شده و نوبت بافت کناره های کار است. در این مرحله باید بافت پاپوش را به گونه ای پیش ببرید که کناره های کار جمع شود.

برای این که کناره های پاپوش از همین رج ابتدایی ایستاده باشد، باید در قسمت های گرد کار، به صورت دو تا یکی بافت را ادامه دهید. به این معنا که دو تا رو ببافید و یکی رو نبافید.

برای این کار پاپوش نوزادی در این مرحله حالت ایستاده به خود بگیرد، عمل دو تا یکی کردن را فقط در این مرحله انجام دهید. در مراحل بعد نیازی به این کار نیست و بافت را با همان تعداد دانه های باقی مانده ادامه دهید.

در صورتی که این نکته را فراموش کنید و مراحل بعد نیز دو تا یکی کنید، بافت ما بسیار کوچک شده و قابل استفاده نمی باشد.
بعد از این که عمل دو تا یکی را انجام دهید و رج را تمام کردید، باید سه ردیف روی دانه ها ببافید. بدون این که دیگر دانه ای را کم کنید. به تصویر نگاه کنید. در این مرحله کار شما باید به این صورت باشد. بعد از این که رج سوم تمام شد، باید جلوی پاپوش را به حالت پنجه پا حالت دهیم.
در رج چهرم بعد از دو تا یکی کردن، نوبت حالت دادن پنجه پاپوش است. در این مرحله باید کم کم کار را جمع کنید. برای این مرحله نیز باید عمل دو تا یکی کردن را انجام دهید. (طرز بافت پاپوش مردانه )

یعنی یکی در میان دانه ها رو نبافته رد کنید. با این روش جلوی کار جمع شده و این کار را در رج های بعدی هم تکرار کنید. این رج را که تمام کردید با همین روش دو رج دیگر نیز روی کار ببافید. فرامش نکنید که در هر  دو رج باید دانه ها را کم کنید تا جلوی پاپوش جمع شود.
در این مرحله به سینه پا رسیدیم. به تصویر نگاه کنید. روی قسمت های جمع شده کار باید پایه بلند بزنید. اکنون روی قسمت سینه ی پا باید قسمت های کم شده را پایه بلند ببافید و البته هم زمان دانه ها را هم کم کنید. دوباره بقیه کار را ساده ببافید تا رج تمام شود.
این عمل را تا دو ردیف انجام دهید تا به ساق پا برسید.
زمانی که بافت پاپوش را به ساق پا رساندید باید مرحله بعد که زبانه پاپوش است را ایجاد کنید. برای ایجاد کردن زبانه باید کل رج را پایه بلند ببافید و زمانی که به انتهای رج رسیدید حدود ۵ زنجیره زده و روی ۵ زنجیره را هم پایه بلند ببافید. زمانی هم که به انتهای زنجیره ها رسیدید باز باید رج را برگشت و کار را تکرار کنید. البته مابقی کار را باید با پایه کوتاه ادامه دهید.
این کار را تا زمانی که ساق دلخواهتان بدست آید ادامه دهید.

حالا می توانید برای زیباتر کردن پاپوش بافته شده با استفاده از کاموا با رنگ متفاوت کار را دورگیری کنید.

برای بستن زبانه هم می توانید از دکمه یا چسب استفاده کنید. آن ها را به زیر زبانه وصل کرده و بدیت صورت زبانه را ببندید. طرز بافت پاپوش مردانه


ارسال به دوستان از طریق
مطلب مفيد بود؟


مجله خبری
ساختمان پزشکان
دکتر مهرنوش تیموری