ماجرای هفت شمع چیست؟

ماجرای هفت شمع چیست؟با هم بخوانیم.

ماجرای هفت شمع چیست؟

ماجرای هفت شمع چیست؟

ماجرای هفت شمع یکی از معماهایی است که اخیرا در فضای مجازی دست به دست می چرخد و اگر پاسخ اشتباه بدهی باید معمای هفت شمع را در استوری خود قرار بدهی.از این دست معما ها هر از چند گاهی موجب سرگرمی می شوندو مانند این معما ها کم نیست.

معمای هفت شمع چیست؟

معمای هفت شمع از این قرار است ، هفت شمع داریم و دو شمع را فوت می کنیم اکنون چند شمع داریم.

پاسخ معمای هفت شمع چیست؟

عده ای معتقد هستند که دو عدد شمع باقی می ماند زیرا پنج شمع بعدی می سوزند و تمام می شوند،دسته دوم نیز می گویند همان هفت شمع زیرا شمع خاموش و روشن تفاوتی ندارد و هردو شمع هستند.


ارسال به دوستان از طریق
مطلب مفيد بود؟


مجله خبری
ساختمان پزشکان
دکتر قربانیان