پیشنهادات داغ
پربازدیدترین های هفته

nhs

کشف داروی جدید برای سرطان ریه کشف داروی جدید برای سرطان ریه

تحقیقات جدید نشان داده است که شناسایی یک آنزیم جدید و شناخت کارکرد متابولیک آن منجر به کشف داروی جدیدی برای درمان سرطان ریه شده است. سلولهای سرطانی برای دستیابی به انرژی مورد نیاز، تغییرات متابولیسمی انجام می‌دهند. در واقع چرخهی Krebs در می‌توکندری سلول‌ها برای تقویت و پشتیبانی از ایجاد انرژی و ساخت مواد مورد نیاز برای رشد سلولی انجام می‌شود. دو آنزیم مربوط به می‌توکندری یعنیpyruvate carboxylase (PC) و glutaminase کربن را برای چرخه ی Krebs فراهم می‌کند. محققان طی تحقیقاتشان تلاش کردند تا فعالیت اصلی این دو آنزیم را در بیمارانی که سرطان ریه ی آن‌ها در سطح اولیه است ارزیابی کنند. زمانی که آن‌ها بلافاصله بعد از عمل برداشتن بافتهای توموری، ملکول گلوکزی را که اتمهای سنگینی به آن چسبیده بود به بدن بیمار وارد کردند، به این نتیجه رسیدند که آنزیم PC به طور انتخابی فعال شده است، به عبارت دیگر انتشار این آنزیم نقش مهمی در پیشرفت سرطان ریه ایفا می‌کند.